دبیرستان پیام زهرا

payamezahra.ir

دبیران دوره ی دوم

خانم قیاسیان

معلم:فلسفه *منطق

تحصیلات: کارشناسی فلسفه غرب 

خانم یزدانی

معلم:فیزیک

تحصیلات:دکتری گرایش ماده چگال 

خانم تیموری

معلم:عربی

تحصیلات:رشته زبان وادبیات عرب

خانم پور واسعی

معلم:انگلیسی

تحصیلات:کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

خانم رحمتی

معلم:زمین شناسی

تحصیلات:کارشناسی ارشد زمین شناسی

خانم بابایی

معلم:شیمی

تحصیلات:کارشناسی شیمی و تجزیه

خانم صالح

معلم:فلسفه

تحصیلات:کارشناسی ارشد فلسفه

خانم مرادمند

معلم:ریاضی

تحصیلات:کارشناسی ریاضی کاربردی

خانم کلکین نما

معلم:عربی

تحصیلات:دکتری زبان و ادبیات

سبد خرید
Scroll to Top